Algemene Voorwaarden

Werkwijze
De patiënt maakt met Helmholt Podotherapie & Pedicure een behandelafspraak. Helmholt Podotherapie & Pedicure zorgt ervoor dat op de overeengekomen datum en tijdstip een behandelruimte alsmede behandelinstrumenten voor de patiënt is vrijgehouden. Met de patiënt wordt de klacht besproken en na onderzoek wordt (eventueel) een behandelplan opgesteld. Na de behandelafspraak ontvangt de patiënt een gespecificeerde factuur welke direct na behandelafspraak voldaan dient te worden.

Afspraak maken
Helmholt Podotherapie & Pedicure (vestigingen Zwijndrecht, Barendrecht en Dordrecht) is van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 078-6200828 voor het maken van een behandelafspraak.
Tevens kunt u voor het maken van een behandelafspraak e-mailen naar e-mailadres: info@helmholtpodotherapie.nl. Er zal zo spoedig als mogelijk contact worden gezocht om een afspraak te maken of te bevestigen.

Betaling
Patiënten dienen de behandeling direct na de behandeling te betalen en hebben de mogelijkheid om de behandeling te betalen per pin(voorkeur) of contant. In uitzonderlijke gevallen, in overleg en met nadrukkelijke toestemming van de podotherapeut, bestaat de mogelijkheid om de behandeling per bankoverschrijving te voldoen.

Indien per bankoverschrijving wordt betaald dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na behandeldatum bijgeschreven te zijn op de bankrekening van de praktijk.

De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de behandelkosten.
Bij het nalaten van de betalingsverplichting zal Helmholt Podotherapie & Pedicure onherroepelijk de inning van de behandelkosten uitbesteden aan het incassobureau. Alle daar uit voortvloeiende kosten zullen op de patiënt worden verhaald.

Declaratie
De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de behandelkosten ter declaratie bij diens zorgverzekeraar.

Verplichte afname
Indien de patiënt de podotherapeut de opdracht geeft om podotherapeutische zolen te laten maken dan is de patiënt verplicht deze ook daadwerkelijk af te nemen. Van deze verplichting kan uitsluitend worden afgeweken indien de patiënt binnen 2 dagen na opdrachtgeving in persoonlijk contact de podotherapeut informeert over het afzien van de afname. In dergelijk geval worden de podotherapeutische zolen niet in rekening gebracht. Eventuele onderzoekskosten/behandelkosten worden in een dergelijk geval wél in rekening gebracht.

Aangezien podotherapeutische hulpmiddelen* op de persoon worden gemeten c.q. gemaakt is het niet mogelijk podotherapeutische hulpmiddelen* te annuleren. De patient is verplicht de podotherapeutische hulpmiddelen* af te nemen na opdrachtgeving.

Onder podotherapeutische hulpmiddelen wordt verstaan:
* podotherapeutische slippers
* podotherapeutische sloffen/pantoffels
* orthese

Op tijd zijn
De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het noteren dan wel onthouden van de gemaakte behandelafspraak en bijbehorende datum/tijdstip. De patiënt is zelf verantwoordelijk om op tijd aanwezig te zijn voor dat de gemaakte behandelafspraak aanvangt.

Uitlooptijd spreekuur
Helmholt Podotherapie & Pedicure gaat er van uit dat iedere patiënt wenst dat diens klacht wordt behandeld met de aandacht en zorgvuldigheid die daarvoor nodig is. Als zorgverlener streven wij er naar om elke patiënt zo zorgvuldig mogelijk te behandelen. Door deze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat het spreekuur uitloopt. Wij rekenen op uw begrip.

Afzeggen/verschuiven afspraak
Afspraken kunnen bij verhindering zonder opgave van redenen kosteloos worden afgezegd/verschoven mits 24 uur voorafgaand het tijdstip van behandelafspraak. OPGELET! Het weekend (van vrijdag vanaf 17.00 uur tot én met maandag 08.30 uur) is hiervan uitgesloten. Indien u op maandag een afspraak heeft dan dient dit bij verhindering op de vrijdag ervoor vóór 17.00 uur te worden gemeld.

Verhindering behandelaar
Door overmacht kan het zich voordoen dat een behandelafspraak geen doorgang kan vinden. De patiënt wordt hiervan zo spoedig als mogelijk van op de hoogte gebracht. Helmholt Podotherapie & Pedicure draagt er voor zorg dat de behandelafspraak wordt verplaatst waarbij de eerst volgende mogelijkheid zo spoedig als mogelijk, in ieder geval, binnen 5 werkdagen zal kunnen plaatsvinden.

Verzuimnota
Indien een afspraak wegens verhindering wordt afgezegd/verschoven binnen 24 uur voorafgaand het tijdstip van behandeling worden er bij een eerste maal geen kosten in rekening gebracht.

In eerste geval krijgt u een mededeling dat dit een eerste maal betreft waarna deze melding in onze administratie wordt vastgelegd. Indien een afzegging/verschuiving voor een tweede maal te laat wordt gemeld wordt onherroepelijk een verzuimnota in rekening gebracht.

De hoogte van de verzuimnota is afhankelijk van de behandeltijd die voor de desbetreffende patiënt is ingepland en varieert van € 15,00 tot € 30,00

Schade/Diefstal/Fraude/Ongewenste intimiteiten
Helmholt Podotherapie & Pedicure is niet aansprakelijk voor schade of diefstal aan/van goederen welke eigendom zijn van haar patiënten.

Bij diefstal uit de praktijk dan wel van haar werkne(e)m(st)er(s) zal ten alle tijden aangifte gedaan worden bij de politie. Helmholt Podotherapie & Pedicure zal in een dergelijk geval alle middelen die bijdragen aan de opsporing en onderzoek van het strafbare feit ter beschikking stellen aan de opsporingsinstanties.

Bij fraude waarbij Helmholt Podotherapie & Pedicure ongewenst betrokken is geraakt danwel benadeeld wordt zal ten alle tijden aangifte worden gedaan bij de politie. Helmholt Podotherapie & Pedicure zal in een dergelijk geval alle middelen die bijdragen bij de opsporing en onderzoek van het strafbare feit ter beschikking stellen aan de opsporingsinstanties. Eventuele ongewenst betrokken partners zoals bijvoorbeeld huisartsen of zorgverzekeringinstanties zullen door Helmholt Podotherapie & Pedicure van het strafbare feit worden verwittigd.

De patiënt onthoudt zich van elke vorm van ongewenst contact dan wel fysiek, schriftelijk of mondeling in elke vorm dan ook. Ongewenste intimiteiten hebben onherroepelijk het gevolg dat de behandeling acuut wordt afgebroken, ongeacht de ernst van de klacht. Elke vorm van verdere behandeling wordt geweigerd. Indien er sprake zal zijn van een strafbaar feit zal ten alle tijden aangifte worden gedaan bij de politie.

Weigering
Helmholt Podotherapie & Pedicure behoudt het recht om de behandeling van patiënten te weigeren indien de praktijk alsmede haar werkne(e)m(st)er(s) door de patiënt gevaar loopt c.q. heeft gelopen danwel doordat de patiënt/behandelaar-relatie door wat voor reden dan ook, het zij in de verleden hetzij in de tegenwoordige tijd, ernstig is aangetast/verstoord.